Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 6/03/2021
 • Kết thúc: 29/03/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ + Cây Tứ Linh 100 Hổ Phách
Hạt Giống 100 Túi Xạ Hương
Bát Nhã Lớn 150 Phụng Huyết Hương

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 100 Hổ Phách + 100 Túi Xạ Hương + 150 Phụng Huyết Hương
Vượt qua ải Thái Hư 100 Hổ Phách + 100 Túi Xạ Hương + 150 Phụng Huyết Hương

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Hổ Phách

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Túi Xạ Hương

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Phụng Huyết Hương

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Nước Hoa Khô

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 29/03/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Nước Hoa Tinh Chất

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 29/03/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

Quốc Sắc Thiên Hương

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 2000 Nước Hoa Khô và Nước Hoa Tinh Chất
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 29/03/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Hổ Phách)x20 + (Túi Xạ Hương)x20 + (Tiêu Dao Ngọc)x8 Nước Hoa Khô
(Hổ Phách)x20 + (Túi Xạ Hương)x20 + (Tiêu Dao Ngọc)x8 Nước Hoa Tinh Chất
(Nước Hoa Khô)x1 + (Phụng Huyết Hương)x50 + 1 vàng Quốc Sắc Thiên Hương
(Nước Hoa Tinh Chất)x1 + (Phụng Huyết Hương)x50 + 1 vàng Quốc Sắc Thiên Hương

 

Phần thưởng sử dụng

 

Công thức Nhận được
Nước Hoa Khô 200.000 kinh nghiệm
Nước Hoa Tinh Chất 200.000 kinh nghiệm
Quốc Sắc Thiên Hương 500.000 kinh nghiệm và vật phẩm

 

Phần thưởng sử dụng tối đa 2000 cái

 

Công thức Nhận được
Sử dụng 2000 Nước Hoa Khô

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 500.000.000 kinh nghiệm
 • 10.000 điểm Danh Vọng
 • 10.000 điểm Sư môn
Sử dụng 2000 Nước Hoa Tinh Chất

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 500.000.000 kinh nghiệm
 • 10.000 điểm Danh Vọng
 • 10.000 điểm Sư môn
Sử dụng 2000 Quốc Sắc Thiên Hương ➡️1 Đại Định Hồn(30 ngày)
➡️3 Thần Tài Bảo rương ( không gd được )
➡️1 Thiên Môn Kim Lệnh