Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 30/03/2021
 • Kết thúc: 16/04/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ + Cây Tứ Linh 100 Ngòi Nổ
Hạt Giống 100 Ống Pháo
Bát Nhã Lớn 120 Thuốc Nổ

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 100 Ngồi Nổ + 100 Ống Pháo + 120 Thuốc Nổ
Vượt qua ải Thái Hư 100 Ngồi Nổ + 100 Ống Pháo + 120 Thuốc Nổ

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Ngòi Nổ

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Ống Pháo

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Thuốc Nổ

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Pháo Hoa Rực Rỡ

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 16/04/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Pháo Hoa Huy Hoàng

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 16/04/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

Pháo Hoa Đại Lễ

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 2000 Pháo Hoa Rực Rỡ và Pháo Hoa Huy Hoàng
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 16/04/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Ngòi Nổ)x20 + (Ống Pháo)x20 + (Tiêu Dao Ngọc)x15 Pháo Hoa Rực Rỡ
(Ngòi Nổ)x20 + (Ống Pháo)x20 + (Tiêu Dao Ngọc)x15 Pháo Hoa Huy Hoàng
(Pháo Hoa Rực Rỡ)x1 + (Thuốc Nổ)x50 + 5 vàng Pháo Hoa Đại Lễ
(Pháo Hoa Huy Hoàng)x1 + (Thuốc Nổ)x50 + 5 vàng Pháo Hoa Đại Lễ

 

Phần thưởng sử dụng

 

Công thức Nhận được
Pháo Hoa Rực Rỡ 200.000 kinh nghiệm(dưới cấp 90 nhận được 300.000 kinh nghiệm)
Pháo Hoa Huy Hoàng 200.000 kinh nghiệm(dưới cấp 90 nhận được 300.000 kinh nghiệm)
Pháo Hoa Đại Lễ 500.000 kinh nghiệm và vật phẩm(dưới cấp 90 nhận được 300.000 kinh nghiệm)

 

Phần thưởng sử dụng tối đa 2000 cái

 

Công thức Nhận được
Sử dụng 2000 Pháo Hoa Rực Rỡ

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 1.000.000.000 kinh nghiệm(dưới cấp 90 nhận được 2.000.000.000 kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm Danh Vọng
 • 10.000 điểm Sư môn
Sử dụng 2000 Pháo Hoa Huy Hoàng

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 1.000.000.000 kinh nghiệm(dưới cấp 90 nhận được 2.000.000.000 kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm Danh Vọng
 • 10.000 điểm Sư môn
Sử dụng 2000 Pháo Hoa Đại Lễ

➡️1 Đại Định Hồn(30 ngày)
➡️3 Thần Tài Bảo rương ( không gd được )
➡️1 Thiên Môn Kim Lệnh

➡️1% nhận ngẫu nhiên thú cưỡi :

-Gấu Trúc + Thiên Lý Truy Phong + Thỏ (HSD 1 tháng)

-Lừa Lam + Cừu Trắng Mặt Trắng + Tuần Lộc Lam(HSD 1 tháng)

-Hoa Sen + Cửu Vĩ Tuyết Hồ + Tuyết Sư + Kim Ngọc Tường Nhuệ(HSD 1 tháng)