Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 29/04/2021
 • Kết thúc: 18/05/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ + Cây Tứ Linh 100 Các Loại Đậu
Hạt Giống 100 Đường Phèn
Bát Nhã Lớn 120 Hạt Sen

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 100 Các Loại Đậu + 100 Đường Phèn + 120 Hạt Sen
Vượt qua ải Thái Hư 100 Các Loại Đậu + 100 Đường Phèn + 120 Hạt Sen

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Các Loại Đậu

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Đường Phèn

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Hạt Sen

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Chè Ba Màu

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 18/05/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Chè Thập Cẩm

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 18/05/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

Chè Hạt Sen

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 2000 Chè Ba Màu và Chè Thập Cẩm
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 18/05/2021 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Các Loại Đậu)x20 + (Đường Phèn)x20 + (Tiêu Dao Ngọc)x15 Chè Ba Màu
(Các Loại Đậu)x20 + (Đường Phèn)x20 + (Tiêu Dao Ngọc)x15 Chè Thập Cẩm
(Chè Ba Màu)x1 + (Hạt Sen)x50 + 10 vàng Chè Hạt Sen
(Chè Thập Cẩm)x1 + (Hạt Sen)x50 + 10 vàng Chè Hạt Sen

 

Phần thưởng sử dụng

 

Công thức Nhận được
Chè Ba Màu 200.000 kinh nghiệm(dưới cấp 92 nhận được 300.000 kinh nghiệm)
Chè Thập Cẩm 200.000 kinh nghiệm(dưới cấp 92 nhận được 300.000 kinh nghiệm)
Chè Hạt Sen 500.000 kinh nghiệm và vật phẩm(dưới cấp 92 nhận được 300.000 kinh nghiệm)

 

Phần thưởng sử dụng tối đa 2000 cái

 

Công thức Nhận được
Sử dụng 2000 Chè Ba Màu

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 1.500.000.000 kinh nghiệm(dưới cấp 92 nhận được 2.500.000.000 kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm Danh Vọng
 • 10.000 điểm Sư môn
Sử dụng 2000 Chè Thập Cẩm

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 1.500.000.000 kinh nghiệm(dưới cấp 92 nhận được 2.500.000.000 kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm Danh Vọng
 • 10.000 điểm Sư môn
Sử dụng 2000 Chè Hạt Sen

➡️1 Đại Định Hồn(30 ngày)
➡️3 Thần Tài Bảo rương ( không gd được )
➡️1 Thiên Môn Kim Lệnh

➡️1% nhận ngẫu nhiên thú cưỡi :

-Gấu Trúc + Thiên Lý Truy Phong + Thỏ (HSD 1 tháng)

-Lừa Lam + Cừu Trắng Mặt Trắng + Tuần Lộc Lam(HSD 1 tháng)

-Hoa Sen + Cửu Vĩ Tuyết Hồ + Tuyết Sư + Kim Ngọc Tường Nhuệ(HSD 1 tháng)